СТАТУТ

ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №2

«ТЕРЕМОК» м.ЗАВОДСЬКОГО

/ в новій редакції /

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Заводське

2016 р.

 

І.Загальні положення.

 

1.1.Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) «Теремок» переведений на баланс Заводської міської ради згідно рішення 2 сесії 24 скликання від 26.06.2002 року.

1.2.Юридична адреса дошкільного закладу: 37240, Полтавська область, Лохвицький район, м.Заводське, вул. Озерна, б.9,

телефон /05356/ 3-53-99, email:teremok.zavodske@gmail.com

1.3. Засновник закладу – Заводська міська рада.

Заводська міська рада здійснює фінансування дошкільного закладу, його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування та медичне обслуговування дітей.

1.4.Дошкільний заклад в своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Положенням про дошкільний навчальний заклад України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 р. №305, іншими нормативно-правовими актами, власним статутом.

1.5. Дошкільний заклад є юридичною особою, має печатку і штамп встановленого зразка.

1.6. Головною метою дошкільного закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.

1.7.Діяльність дошкільного закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: збереження та зміцнення фізичного і психічного здоров я дітей, формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів; забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту.

1.8.Дошкільний заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах компетенції, передбаченої чинним законодавством, Положення та даним статутом.

1.9.Дошкільний заклад несе відповідальність перед особистістю, суспільством і державою за:

- реалізацію головних завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту»;

- забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту, рівня і обсягу;

- дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази.

1.10.Взаємовідносини між дошкільним закладом з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

 

 

ІІ. Комплектування навчального закладу

 

2.1. Заклад розрахований на 99 місць.

2.2.Групи комплектуються за віковими ознаками / одновікові/.

2.3.У дошкільному закладі функціонують групи загального розвитку.

2.4.Дошкільний заклад має групи з денним перебуванням дітей.

2.5.Наповнюваність груп дітьми становить 30 чоловік /садкові/,

15 чоловік /ясельні/.

2.6.Прийом дітей до шкільного закладу здійснюється керівником протягом календарного року на підставі заяви батьків на ім я завідувача, медичної довідки про стан здоров я дитини, довідки дільничого лікаря про епідеміологічне оточення, свідоцтва про народження дитини.

2.7.За дитиною зберігається місце у дошкільному закладі у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків або осіб, що їх замінюють, а також літній період /75 днів/.

2.8.Відрахування дітей з дошкільного закладу може здійснюватися за бажанням батьків або осіб , що їх змінюють; у разі несплати плати за харчування дитини протягом 2-х місяців; на підставі медичного висновку про стан здоров я дитини.

2.9.Адміністарція закладу повинна письмово повідомити батьків або осіб, що їх замінюють, про відрахування дитини не менше як за 10 календарних днів.

 

ІІІ. Режим роботи дошкільного закладу

 

3.1.Дошкільний заклад працює за п ятиденним робочим тижнем протягом 10,5 годин.

3.2.Вихідні дні – субота, неділя.

3.3.Щоденний графік роботи дошкільного закладу : 7-00 - початок роботи,

17-30 – закінчення роботи.

 

 

ІУ. Організація навчально - виховного процесу у дошкільному закладі.

 

4.1.Навчальний рік у дошкільному закладі розпочинається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року.

4.2.Переведення дітей з однієї вікової групи до іншої, формування новостворених груп здійснюється наприкінці оздоровчого періоду /серпень/.

4.3.З 1 червня до 31 серпня проводиться оздоровчий період.

4.4.У літній період здійснюється поточний ремонт групових кімнат та приміщень дошкільного закладу.

4.5.Навчальний заклад здійснює свою діяльність відповідно до річного плану роботи, що складається на навчальний рік та період оздоровлення.

4.6.План роботи навчального закладу затверджується керівником дошкільного закладу після схвалення педагогічною радою закладу і погоджується з відділом освіти Лохвицької райдержадміністрації.

План роботи закладу на оздоровчий період погоджується відділом освіти та затверджується рай СЕС.

4.7.Навчання і виховання дітей здійснюється українською мовою.

4.8.Навчально-виховний процес у дошкільному закладі визначається Базовим компонентом дошкільної освіти та реалізується згідно з Державними програмами навчання та розвитку дітей дошкільного віку.

4.9.Дошкільний заклад організовує освітній процес за художньо-естетичним напрямком.

4.10.Додаткових освітніх послуг дошкільний заклад не надає.

 

V. Організація харчування дітей у дошкільному закладі.

 

5.1. Постачання дошкільного закладу продуктами харчування здійснюється приватними підприємцями згідно тендерних угод.

5.2. У дошкільному закладі встановлено 3-х разове харчування.

5.3.Контроль за організацією та якістю харчування, закладкою продуктів, кулінарною обробкою, виходом страв, смаковими якостями їжі, санітарним станом харчоблоку, правильністю зберігання, дотриманням термінів реалізації продуктів покладається на медичну сестру з дієтичного харчування дітей та керівника дошкільного закладу.

 

VІ. Медичне обслуговування дітей.

 

6.1.Медичне обслуговування дітей дошкільного закладу здійснюється міською поліклінікою на безоплатній основі та старшою медичною сестрою закладу.

6.2.Медсестра здійснює лікувально-профілактичні заходи, в тому числі проведення обов язкових медичних оглядів, контроль за станом здоров я, фізичним розвитком дитини, організацією фізичного виховання, загартуванням, дотриманням санітарно-гігієнічних норм та правил, режимом та якістю харчування.

6.3.Дошкільний заклад надає приміщення і забезпечує належні умови для роботи медичного персоналу та проведення лікувально- оздоровчих заходів.

 

VII. Учасники навчально-виховного процесу.

 

7.1.Учасниками навчально-виховного процесу у дошкільному навчальному закладі є: діти дошкільного віку, завідувач, вихователь-методист, педагогічні працівники, медичні працівники, помічники вихователів, батьки або особи, що їх замінюють, фізичні особи, які надають освітні послуги у сфері дошкільної освіти.

7.2.За успіхи в роботі встановлюються такі форми матеріального і морального заохочення: подяка, грамота, грошова премія, нагороди.

7.3.Права дитини у сфері дошкільної освіти:

- безпечні та нешкідливі для здоров я умови утримання, розвитку, виховання і навчання;

- захист від будь-якої інформації, пропаганди, агітації що завдає шкоди її здоров ю, моральному та духовному розвитку;

- захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров ю, а також фізичного та психічного насильства, приниження її гідності;

- здоровий спосіб життя.

7.4.Вихованець зобов язаний:

- поважати рідних, працівників дитсадка;

- бути правдивим, дружелюбним;

- активно пізнавати світ.

7.5.Права батьків або осіб, які їх замінюють:

- обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування закладу;

- звертатися до відповідних органів управління освітою з питань розвитку, виховання і навчання своїх дітей;

- брати участь у покращенні організації навально-виховного процесу та зміцненні матеріально-технічної бази закладу;

- відмовлятися від запропонованих додаткових освітніх послуг;

захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних органах і в суді.

7.6.Батьки або особи, які їх замінюють, зобов язані:

- своєчасно вносити плату за харчування дитини в дошкільному закладі у встановленому порядку / до 10 числа кожного місяця/;

- своєчасно повідомляти заклад про можливість відсутності або хвороби дитини;

- слідкувати за станом здоров я дитини;

- інше, що не суперечить законодавству України.

7.7. На посаду педагогічного працівника дошкільного закладу приймається особа, яка має відповідну педагогічну освіту, забезпечує результативність та якість роботи, а також фізичний і психічний стан якої дозволяє виконувати професійні обов язки.

7.8.Трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них правилами внутрішнього трудового розпорядку.

7.9.Педагогічні працівники мають право:

- на вільний вибір педагогічно доцільних форм, методів і засобів роботи з дітьми;

- брати участь у роботі органів самоврядування закладу;

- на підвищення кваліфікації, участь у методичних об єднаннях, нарадах тощо;

 

 

- проводити в установленому порядку науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу;

- вносити пропозиції щодо поліпшення роботи закладу;

- на соціальне та матеріально забезпечення відповідно до чинного законодавства;

- об єднуватися у профспілки, бути членами громадських об єднань, діяльність яких не заборонена законодавством;

- захист професійної честі та власної гідності;

- інші права, що не суперечать законодавству України.

7.10.Педагогічні працівники зобов язані:

- виконувати статут, правила внутрішнього розпорядку, умови контракту чи трудового договору;

- дотримуватися педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі, поважати гідність дитини та її батьків;

- забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять її здоров ю, а також від фізичного та психологічного насильства;

- брати участь у роботі педагогічної ради та інших заходах, пов язаних з підвищенням професійного рівня, педагогічної майстерності, загально-політичної культури;

- виконувати накази та розпорядження керівництва;

- інші обов  язки, що не суперечать законодавству України.

7.11.Педагогічні та інші працівники приймаються на роботу дошкільного закладу завідувачем.

7.12.Працівники дошкільного закладу несуть відповідальність за збереження життя, фізичне і психічне здоров я дитини згідно із чинним законодавством.

7.13. Працівники дошкільного закладу у відповідності до ст..26 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення» проходять періодичні медичні огляди – 1 раз на 6 місяців.

7.14.Педагогічні працівники дошкільного закладу підлягають атестації, яка здійснюється, як правило, один раз на 5 років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

7.15.Педагогічні працівники, які систематично порушують статут, правила внутрішнього розпорядку дошкільного закладу, не виконують посадових обов язків, умови колективного договору або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.

 

 

 

 

VIII. Управління дошкільним закладом.

 

8.1.Управління дошкільним закладом здійснюється Заводською міською радою.

8.2. Безпосереднє керівництво роботою дошкільного закладу здійснює директор, що призначається і звільняється з посади відділом освіти райдержадміністрації з дотриманням чинного законодавства.

Керівник дошкільного закладу:

- відповідає за реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту» та забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту і обсягу;

- здійснює керівництво і контроль за діяльністю дошкільного закладу;

- діє від імені закладу, представляє його в усіх державних та інших органах, установах і організаціях, укладає угоди з юридичними та фізичними особами;

- розпоряджається в установленому порядку майном і коштами дошкільного закладу, відповідає за дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази закладу;

- видає у межах своєї компетентності накази та розпорядження, контролює їх виконання;

- затверджує штатний розклад за погодженням із РВО;

- контролює організацію харчування і медичного обслуговування дітей;

- затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції працівників за погодженням з профспілковим комітетом;

- забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних норм і правил, протипожежних норм і правил, охорони праці, вимог безпечної життєдіяльності дітей і працівників;

- контролює відповідність застосованих форм, методів і засобів розвитку, виховання і навчання дітей їх віковим, психофізіологічним особливостям, здібностям і потребам;

- підтримує ініціативу щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочує творчі пошуки, дослідно-експериментальну роботу педагогів;

- організовує різні форми співпраці з батьками або особами, які їх замінюють;

щороку звітує про навчально-виховну, методичну, економічну і фінансово-господарську діяльність ДНЗ на загальних зборах колективу та батьків;

8.3.Постійно діючий колегіальний орган у дошкільному закладі – педагогічна рада.

До складу педагогічної ради входять: керівник і його заступники, педагогічні працівники, інші спеціалісти. Можуть входити голови батьківських комітетів. Запрошеними з правом дорадчого голосу можуть бути представники громадських організацій, педагогічні працівники загальноосвітніх навчальних закладів, батьки або особи, що їх замінюють.

Головою педагогічної ради є завідувач дошкільного закладу.

Педагогічна рада закладу:

- розглядає питання навчально-виховного процесу в дошкільному закладі та приймає відповідні рішення;

- організовує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої ініціативи, впровадження досягнень науки, трудового педагогічного досвіду;

- приймає рішення з інших питань професійної діяльності педагогічних працівників.

Робота педагогічної ради становить не менше 4-х скликань на рік.

8.4.Органом громадського самоврядування закладу є загальні збори колективу закладу та батьків або осіб, які їх замінюють, що скликаються не рідше одного разу на рік.

Кількість учасників загальних зборів від працівників дошкільного закладу 30 чоловік, батьків 125 чоловік, не менше 50% від загальної кількості.

Термін їх повноважень становить 1 рік.

Рішення загальних зборів приймаються простою більшістю голосів від загальної кількості присутніх.

Загальні збори:

- приймають статут, зміни і доповнення;

- обирають раду дошкільного закладу, її членів і голову, встановлюють терміни її повноважень;

- заслуховують звіт керівника закладу, голови ради дошкільного закладу з питань статутної діяльності закладу, дають їй оцінку шляхом таємного або відкритого голосування;

- розглядають питання навчально-виховної та фінансово-господарської діяльності дошкільного закладу;

- затверджують основні напрями вдосконалення роботи і розвитку дошкільного закладу.

8.5.У період між загальними зборами діє рада дошкільного закладу. Кількість засідань ради призначається за потребою. Засідання дошкільного закладу є правомірним, якщо в ньому бере участь не менше двох третин її членів / працівники дошкільного закладу, батьки, засновники, спонсори та інші/. Рада закладу організовує виконання рішень загальних зборів, розглядає питання поліпшення умов для здобуття дошкільної освіти, зміцнення матеріально-технічної бази, поповнення і використання бюджету закладу, вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу, погоджує зміст і форми роботи з педагогічної освіти батьків.

8.6.У дошкільному закладі може діяти піклувальна рада – орган самоврядування, який формується з працівників органів виконавчої влади, підприємств, установ, навчальних закладів, організацій, окремих громадян з метою залучення громадськості до вирішення проблем освіти, забезпечення сприятливих умов ефективної роботи дошкільного закладу.

Піклувальна рада створюється за рішенням загальних зборів або ради дошкільного закладу. Члени піклувальної ради обираються на загальних зборах дошкільного закладу і працюють на громадських засадах. Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як правило, не менше ніж 4 рази на рік.

Основними завданнями піклувальної ради є:

- співпраця з органами виконавчої влади, підприємствами, установами, організаціями, навчальними закладами, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов утримання дітей у дошкільному закладі;

- сприяння зміцненню матеріально-технічної, культурно-спортивної, корекційно-відновлювальної, лікувально-оздоровчої бази дошкільного закладу;

- сприяння залученню джерел фінансування дошкільного закладу;

- сприяння організації та проведенню заходів, спрямованих на охорону життя та здоров я учасників навчально-виховного процесу;

- організація дозвілля та оздоровлення дітей й працівників дошкільного закладу;

- симулювання творчої праці педагогічних працівників;

- всебічне зміцнення зв  язків між родинами дітей та дошкільним закладом;

- сприяти соціально-правовому захисту учасників навчально-виховного процесу.

 

ІХ. Майно дошкільного закладу.

 

9.1.Відповідно рішення виконавчого комітету Заводської міської ради №251 від 17.07.2002р. дошкільному закладу передано в оперативне управління земельну ділянку, на якій знаходяться будівлі, спортивні та ігрові майданчики; комунікації, інвентар, обладнання.

9.2.Присадибної ділянки дошкільний заклад не має.

9.3.Службового житла для працівників закладу дошкільний заклад не має.

 

Х. Фінансово-господарська діяльність дошкільного закладу.

 

10.1.Джералами фінансування дошкільного закладу є кошти:

- власника;

- відповідних бюджетних коштів у розмірі, передбаченому нормативами фінансування;

- батьків або осіб, які їх замінюють;

- добровільні пожертвування і цільові внески фізичних і юридичних осіб.

10.2. Дошкільний заклад за погодженням із власником має право:

- придбати, орендувати необхідне йому обладнання та майно;

- отримувати допомогу від підприємств, установ, організацій або фізичних осіб; - здавати в оренду приміщення, споруди, обладнання юридичним та фізичним особам для провадження освітньої діяльності згідно з законодавством.

10.3.Статистична звітність за формою № 85-К про діяльність дошкільного закладу здійснюється відповідно до чинного законодавства.

10.4.Порядок ведення діловодства і бухгалтерського обліку дошкільного закладу визначається законодавством, нормативно-правовими актами Міністерства освіти, молоді та спорту України та інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковуються дошкільні заклади. За рішенням міської ради бухгалтерський облік здійснюється через центральну бухгалтерію.

 

ХІ. Контроль за діяльністю дошкільного закладу.

 

11.1 Державний контроль за діяльністю дошкільного закладу здійснюють Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, інші центральні органи виконавчої влади, відділ освіти районної державної адміністрації.

11.1 Основною формою контролю за діяльністю дошкільного закладу є державна атестація, що проводиться один раз на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

11.2.Контроль за дотриманням дошкільним закладом державних вимог щодо змісту, рівня й обсягу дошкільної освіти здійснюється місцевими органами виконавчої влади.

11.3.Зміст, форми та періодичність контролю, не пов язаного з навчально-виховним процесом встановлюється 

 

Пріоритетним напрямком навчально-виховної роботи є розвиток розумових та творчих здібностей малюків. Випускники дошкільного навчального закладу отримують належну навчальну і психологічну підготовку до школи.

Не один рік навчання математики здійснюється за методикою М.Зайцева. За якою діти шостого року життя вільно працюють з таблицями чисел у межах 100, легко додають десятки, вправно називають двозначні числа.

 Фізкультурно-оздоровча робота проходить під пильним наглядом старшої медичної сестри. Малюки знайомляться з елементами пластичного балету, гімнастики пробудження за методикою М.Єфименка, основами йоги, пальчикового масажу.

  Музичне виховання передбачає максимальне виявлення вокальних, хореографічних та театральних здібностей. Кожен має змогу проявити себе на вечорах розваг та святкових ранках. Одним із найдоступніших засобів розвитку творчої особистості є театральна діяльність дошкільника.

  

  На заняттях із зображувальної діяльності юні художники вчаться малювати пальчиком, ребром долоні, долонею, зубною щіткою, мильними бульбашками, ниткою,знайомляться з різними техніками. Кожна дитина має чудову нагоду самовиразитися.

 

                                                                                             ТЕАТРАЛЬНИЙ ДИВОГРАЙ

                                                                                                                        Одним  із основних   завдань  сучасної  дошкільної  освіти є  підготовка дитини до  шкільного навчання зокрема  правильного  володіння  українським мовленням.   Чи легко  навчити  дитину говорити? Певно, що так! А  чи  легко навчити дитину говорити правильно? Звичайно  ж, ні!    Ми перебуваємо у складному мовному середовищі, де люба говірка / курі  біжять, спішять/ переплітається  з  рідним   суржиком / карман, тупор, гвіздок/, молодіжним  сленгом   та  іноземними  словами,  які  чує  і  запам'ятовує  малеча.   Вже кілька років  поспіль  педагогічний  колектив  дошкільного навчального закладу  «Теремок»  працює  над проблемою «РОЗВИТОК  УКРАЇНСЬКОГО  МОВЛЕННЯ  ДОШКІЛЬНИКА  -  ОСНОВА  АНАЛІТИКО-СИНТЕТИЧНОЇ  ДІЯЛЬНОСТІ  МАЙБУТНЬОГО  ШКОЛЯРА». Бо  ж  дитина бачить предмет, називає, описує,   аналізує  його призначення  словами.   Як  зробити  навчальний  мовленнєвий   процес  доступним  і цікавим  для  дошкільнят? Використовуючи традиційні методи  розвитку мовлення: бесіди, переказування, заучування  віршових  текстів, усний опис тварин, квітів,… ми акцентуємо  увагу  на  засобах театральної діяльності,  стрижнем  якої  є  іграшка. Адже   іграшка – « життєво необхідний орган дитячого організму». Заберіть  забавлянку  з рук  малюка  і  він плакатиме так само, як  і  при, навіть  незначному,  травмуванні.   Сенсорний  і мовний  розвиток дитини  мають  здійснюватися у тісній взаємодії. Відчуття  і сприйняття – перший  ступінь  у пізнанні  світу. Лише  зв'язок  слова  з  чітким  уявленням  забезпечує  повноцінний лінгвістичний і  розумовий розвиток. Структура  навчального заняття  не дає  великих  можливостей для  дитячого  самовираження. Тому  друга  половина дня   є  найоптимальнішим  часом  для  організації  самостійної  театральної  діяльності. Під час гри  з  настільним театром діти  самостійно  відтворюють почуте, повторюють  тексти, вивчені  напам'ять, складають  власні  діалоги, монологи. Але, як  правило,  при   складанні  власних  оповідок, казочок  малюки припускаються  мовленнєвих  помилок. Та  давати  зауваження  й виправляти  помилки слід так, щоб  діти не втратили  інтерес  до  гри, не  образились. /Під час  спостереження  у  середній групі  за  організацією  театральної  діяльності  вихователь    виправляє мовленнєві    помилки у  власне  складеному  дитячому монолозі  театру  іграшок :

- не  красний, а червоний; не пригає, а  стрибає. Після третього зауваження  діти  поклали  іграшки  і  переключилися на  іншу гру. /      Тож  роботу над помилками  вихователі  проводять  методом порівняння  на  навчальних  заняттях, називаючи слово  так, як його  вживали  вихованці, а  діти мають  сказати  правильно.    Мова  вихователя й  усіх працівників  дошкільного закладу  має бути  взірцем  для  малечі. Не допустимо  спілкування з  дітьми  українською  літературною мовою  лише  на занятті. На протязі  всього перебування  у  садочку  діти мають перебувати  у  нормованому  мовному режимі.     Для   розвитку  звя'зного мовлення  дошкільнят  ми  використовуємо  різні  види настільного  театру. Для   зручності  у  використанні  театри  мають  назви  відповідно  до   матеріалів, з  яких виготовлені,  чи  за  назвою  основи для  оперування  іграшкою: театр  яєць, театр ложок, кулачковий  театр. Комплекти іграшок  складаються  як  з окремих  звірят, так  і  з  героїв  відповідної  казки,  а діти  самі  обирають  форму  гри: за  казковим сюжетом чи за власне  складеним  варіантом.   Першими видами настільного театру, з  якими  знайомляться  малюки першої  молодшої групи, є театри яєць  та смужок. Ці  атрибути  досить  ламкі. Тож  після грубого поводження  чи  навмисне  застосованої  сили  дитина  може  пошкодити  іграшку. Звичайно, це засмучує  малого невдаху,  та , водночас , виховує  бережне  ставлення  до  іграшки. ТЕАТР  СМУЖОК  / атрибути  виготовляються  із  різнокольорових смужок  картону  різної  величини, скручені  кільця  скріплюються залежно від форми  більший  з  меншим; з  маленьких шматочків  вирізаються вушка, вусики, хвостики  і розміщуються  на  іграшках – так  з'являється кумедне рожеве поросятко, рудий пес//  спонукає  до  ЗВУКОНАСЛІДУВАННЯ / відтворення  голосових звуків  тварин: няв, ква, гав,…/  ТЕАТР  ЯЄЦЬ / іграшка-яйце  виготовляється  із  заздалегідь підготовленої основи: сире яйце  слід  проколоти  з  обох  кінців  голкою, через тоненьку трубку, дмухаючи, видалити вміст, добре  промити водою  і просушити, потім  закріпити  на  конусі форми нитку  чи  резинку  і дрібними  деталями  оздобити ляльку; основою  театру яєць  може  слугувати  коробка з вирізаним  широким  боком, а  вгорі  на  тонких  планках  закріплюються іграшки, що  приводяться в рух, торкаючись  до  нитки/  доречно використовувати &nb

Хостинг від uCoz